சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 68

வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

25-04-2015— சனி

gnbw

பகைமையுணர்வை வைக்காதே. கடவுள் நீக்கமற எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார். மன்னிப்பது என்பது அன்பின் உயர்ந்த சக்தியாகும். எங்கெல்லாம் மன்னிப்பு இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் கடவுள் குடிகொண்டிருக்கிறார்.

….. குருநானக்

பயிற்சி—
1) மன்னிப்பில் அடங்கியுள்ள உட்கருத்துக்கள் என்னென்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                         வளா்க அறிவுச் செல்வம்