சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 66

வாழ்க மனித அறிவு                 வளர்க மனித அறிவு

 

18-04-2015— சனி

மக்களுக்கு அவர்கள் பாதையில் வெளிச்சம் தரும் மெழுகு வர்த்தியாக இருக்கிறேன் என்று கூறுபவனிடமிருந்து என்னை விலக்கி வை. ஆனால் மக்கள் தரும் வெளிச்சத்தில் பாதை தெரிந்து வருபவன் அருகில் என்னை இட்டுச் செல்.

…. கலீல் கிப்ரான்

பயிற்சி—
1) அறிஞர் கலீல் கிப்ரான் என்ன கூறுகிறார்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்       வளா்க அறிவுச் செல்வம்