சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 65

வாழ்க மனித அறிவு                         வளர்க மனித அறிவு

 

17-04-2015— வெள்ளி

வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருபடி உயரும்பொழுது. தற்பெருமை என்னும் நாய் உங்களைத் தொடர்ந்து வராமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

…. தாமஸ் ஏகெப்பில்.

பயிற்சி—
1) இது எதிர்மறையானதா?
2) ஏன் எச்சரிக்கையாக இருக்கச் சொல்கிறார் அறிஞர் தாமஸ் ஏகெப்பில்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                     வளா்க அறிவுச் செல்வம்