சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 63

வாழ்க மனித அறிவு                                 வளர்க மனித அறிவு

 

10-04-2015— வெள்ளி

மலையானது புயலுக்கு அசைவதில்லை. அறிவாளிகள் புகழ்ச்சிக்கு அடிமையாகமாட்டார்கள்.

                                                                                                                     ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்.
பயிற்சி—
1) ஏன் அறிவினர்கள் புகழ்ச்சிக்கு அடிமையாவதில்லை?
2) அறிவாளிகள் என்பவர் யார்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                           வளா்க அறிவுச் செல்வம்