சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 57

வாழ்க மனித அறிவு                 வளர்க மனித அறிவு

20-03-2015— வெள்ளி

நீ உலகிற்குச் செய்யும் முதல்தரமான சேவை உன்னை நீ அறிந்து விடுவது ஒன்றுதான்.

…ஸ்ரீ சாந்தானந்தர்

பயிற்சி—
1) இந்த அமுத மொழி கூறுவதென்ன?
2) தன்னை அறிவது உலகிற்குச் செய்யும் சேவை என்கிறாரே ஸ்ரீ சாந்தானந்த சுவாமிகள். எவ்வாறு?
3) அந்த சேவை முதல்தரம் என்கிறாரே. எப்படி?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                 வளா்க அறிவுச் செல்வம்