சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 49

வாழ்க மனித அறிவு          வளர்க மனித அறிவு

20-02-2015–வெள்ளி

 

ஒழுக்கம் போர்க்களம் போன்றது.   அதில் வாழ வேண்டுமானால் ஓயாமல் நம்மனதோடு போராட வேண்டும்.

                                                                                                                             … ரூஸோ

பயிற்சி—

         1) என்ன சொல்கிறார் அறிஞர் ரூஸோ?  ஒழுக்கம் உயிரைவிட மேலானது. அப்டியிருக்கும்போது ஏன்    ‘‘ஒழுக்கம் போர்க்களம் போன்றது’ என்கிறார்?

        2) இதே கருத்தை ஒட்டி மகரிஷி அவர்கள் கூறும் அமுத மொழி என்ன?

        3) பழக்கப் பதிவுகள், விளக்கப் பதிவுகள் என்றால் என்ன?
       4) இவ்விரண்டிற்கும் உள்ள உறவு என்ன?
       5) இவ்விரண்டில் எது வலிது? ஏன்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                 வளா்க அறிவுச் செல்வம்