சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 47

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                      வளர்க மனித அறிவு

 

                 13-02-2015–வெள்ளி

 

தீமை இல்லாத புகழ் இறைவன் ஒருவனுக்குத்தான் உண்டு.

 

                                              …… அருட் பிரகாச வள்ளலார்.

 

பயிற்சி:  1 ) புகழ் என்பது இறைவனுக்கு மட்டும் தானா?   ஏன் அப்படி?

  

                   2)  அப்படியானால் தீமை இருக்கின்ற புகழ் யாருக்கு?

 

                   3)  புகழால் ஏன், எந்த வழியில் மனிதனுக்கு  தீமை வருகின்றது?

                  

                      வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                      வளா்க அறிவுச் செல்வம்