சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 41

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

 

23-01-2015

 

புகழ்ச்சியைவிடக் கண்டனம் ஆபத்து இல்லாதது.

                                                                                                      ….. எமர்ஸன்
பயிற்சி:
1) ஏன்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம் வளா்க அறிவுச் செல்வம்