சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 326(56)

வாழ்க மனித அறிவு             வளர்க மனித அறிவு

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 326(56)

08-08-2020— சனி

ஆடம்பரம் அதிகரிக்க, அதிகரிக்க ஒழுக்கம் மறைய ஆரம்பிக்கின்றது!

… ரூஸோ

பயிற்சி—

1)ஆடம்பரம் என்றால் என்ன?

2)ஒழுக்கம் என்றால் என்ன?

3)ஆடம்பரமும் ஒழுக்கமும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரானதா?

4)ஆடம்பரம் அதிகரிக்க, அதிகரிக்க ஒழுக்கம் எப்படி மறைகிறது?

5)ஆடம்பரத்தின் எதிர்ச்சொல் என்ன? அதனைத் தெரிந்து கொண்டு, கடைபிடிக்கலாமன்றோ, ஒழுக்கம் அதிகரிப்பதற்கும், நிலைப்பதற்கும்!

வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்