சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 309

வாழ்க மனித அறிவு             வளர்க மனித அறிவு

 

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 309

13.06.2020— சனி

உழைப்பு மூவகைத் தீமைகளைப் போக்குகிறது. அவையாவன, பொழுது போகாமை, கெட்ட பழக்கம், வறுமை.”

…… அனுபவமொழி

பயிற்சி:

1) ‘பொழுது போகாமை’ அவ்வளவு கொடுமையானதா? எப்படி? நன்மை இழக்கப்படுகின்றதா?

2) பொழுது போகாமைக்கும் கெட்டபழக்கத்திற்கும் என்ன தொடர்பு?

3) இதனாலன்றோ ‘An idle mind is devil’s paradise’ என்கின்றனர்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்