சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 308

வாழ்க மனித அறிவு!             வளர்க மனித அறிவு!!

 

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 308

12.06.2020— வெள்ளி

வாழ்வின் லட்சியம் இன்பம் என எண்ணியே நாம் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் ஞானம் பெறுவது தான் நம் வாழ்வின் உண்மையான லட்சியம்.”

— சுவாமி விவேகானந்தர்

பயிற்சி:

  1. என்ன கூறுகிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்?
  2. வாழ்வு என்பது என்ன? அதில் லட்சியம் என்பது என்ன?
  3. இன்பம் என்பது என்ன?
  4. சுவாமி விவேகானந்தர் கூறுவது உண்மை தானே? அவரின் ஆதங்கம் வேதாத்திரிய தோற்றத்திற்குப் பின் நிறைவேறி வருகின்றதா? எப்படி?
  5. ஞானம் என்றால் என்ன?
  6. அந்த விளக்கப்படி ஞானம் பெறுவது தான் வாழ்வின் லட்சியமா?
  7. மனிதன் இறை உணர்வு பெறுவது  வாழ்வின் நோக்கம் எனப்படுகின்றது. அப்படியானால் இறை உணர்வு பெறுவதும் ஞானம் அடைவதும் எவ்வாறு ஒன்றாகின்றன?
  8. ஞானம் பெறுவதிலும், இறை உணர்வு பெறுவதிலும்  உள்ள அறிவியல் என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்!!