சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 283-(POSTING 864)

வாழ்க மனித அறிவு!                              வளர்க மனித அறிவு!!

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள் –  283

 

11-01-2019 — வெள்ளி

“ஆணவம் இல்லாத இடத்தில் அருள் ஒளி வீசும்.”
                                                                                                       . . . வள்ளலார்.

பயிற்சி—
1) என்ன கூறுகிறார் அருட்பிரகாச வள்ளலார்?
2) ஆணவம் என்று எதனைக் குறிப்பிடுகிறார்?
3) அருள் என்பது என்ன?
4) ‘அருள் ஒளி’ என்பது என்ன?
5) அருள் நமக்கு வேண்டுமல்லவா
6) அருளுக்குப் பாத்திரமாக என்ன செய்ய வேண்டும்?
7) ‘அருள் இல்லாத இடத்தில்’ என்பதால் அந்த இடம் எது?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                          வளா்க அறிவுச் செல்வம்.!!