சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 277

சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 277

            

   23-11-2018 — வெள்ளி

lotus

 

அறிவுதான் சக்தி. அதனை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.”    சுவாமி விவேகானந்தர்.

 

பயிற்சி—

1)   என்ன கூறுகிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்?

2)   அறிவு தான் சக்தி என்றால் என்ன பொருள்?

3) அச்சக்தியை/அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளவதென்றால் எவ்வாறு வளர்த்துக்கொள்வது?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                       வளா்க அறிவுச் செல்வம்

 வாழ்க மனித அறிவு                                                                  வளர்க மனித அறிவு