சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 273

வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 273

15-12-2017 — வெள்ளி

‘உலக சிக்கல்களை ஒரு நொடியில் உணர்த்திடலாம். ஒருவராலும் அதனை உடன் திருத்திட முடியாது’

….. வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

பயிற்சி—
1) ஏன் அவ்வாறு கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்?
2) பின்னர் எவ்வாறு தீர்க்க முடியும்?
3) மனவளக் கலைஞர்களின் பெரும் பங்கு என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                      வளா்க அறிவுச் செல்வம்