சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 272

வாழ்க மனித அறிவு                               வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 272

 

09-12-2017 — சனி

 

எல்லோருக்கும் வழி தெரியும். ஆனால் பயணிப்பது ஒரு சிலர்தான்.

….. புத்தர்

 

பயிற்சி—
1) என்ன கூறுகிறார் புத்தர்?
2) காரணம் என்ன?
3) இதனையே கீதையில் கண்ணன் எவ்வாறு உரைக்கிறான்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                            வளா்க அறிவுச் செல்வம்