சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 271

வாழ்க மனித அறிவு                        வளர்க மனித அறிவு

lotus

 

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 271

08-12-2017 — வெள்ளி

உடல் வலிமை என்பது மிருகத்தன்மை; நீதிநெறியின்பாலான வலிமையே உயர்ந்தது, சிறந்தது.  . . வெண்டேல் பிலிப்ஸ்

 

பயிற்சி—
1) உடல் வலிமை எப்போது மிருகத்தன்மையாகின்றது?
2) நீதிநெறியின் பாலான வலிமை என்பது என்ன?
3) ஏன் உடல் வலிமையையும் நீதிநெறியின்பாலான வலிமையும் இணைத்துச் செல்கிறார் அறிஞர் வெண்டேல் பிலிப்ஸ்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                 வளா்க அறிவுச் செல்வம்