சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 270

வாழ்க மனித அறிவு                                                         வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 270

02-12-2017 — சனி

ஆன்மிக சாதனையில் கவனக்குறைவாக இருப்பவர்கள் துன்பத்தைத் தேடி வரவைக்கிறார்கள்

…..சுவாமி யதீஸ்வரானந்தர்

பயிற்சி:–

1) ஆன்மிக சாதனையின் நோக்கம் என்ன?
2) அந்த நோக்கத்திற்கு கவனக்குறைவு துன்பத்தைத் தேடி வரவைக்கும்  அளவிற்கு எவ்வாறு பாதகமாக உள்ளது?
3) அப்படியானால் ஆன்மிக சாதனையின் நோக்கம் என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                          வளா்க அறிவுச் செல்வம்