சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 267

வாழ்க மனித அறிவு                                                 வளர்க மனித அறிவு

  lotus 

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 267

24-11-2017—வெள்ளி

Jun2004-17a

தான்’ என்ற அதிகாரப் பற்று, ‘தனது’ எனது என்கின்ற பொருள் பற்று இவற்றிலிருந்து விடுவிக்கும்  முறையே யோகம் ஆகும்.

         ….. வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

பயிற்சி—
1) பொதுவாக யோகம் என்றால் என்ன?
2) யோகத்திற்கு தான், தனது என்கின்ற இரு பற்றுக்களையும் விடுவது அவசியம் என்கிறாரே! ஏன்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளா்க அறிவுச் செல்வம்