சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 264

வாழ்க மனித அறிவு                                                    வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 264

11-11-2017—சனி

“யாரிடத்தில் தயவு அதிகமாக இருக்கின்றதோ அவரிடத்தில் கடவுள் இருக்கிறார்”

….. வள்ளலார் அவர்கள்.

பயிற்சி—
1) தயவு என்பது என்ன?
2) என்ன அறிவுறுத்துகிறார் வள்ளலார் அவர்கள்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                          வளா்க அறிவுச் செல்வம்