சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 263

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                       வளா்க அறிவுச் செல்வம்

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 263

10-11-2017—வெள்ளி

 

இவ்வுலகில் எக்காலத்துக்கும் பகைமை, பகைமையால் தணிவதில்லை; பகைமை

அன்பினாலேயே  தணியும்.

…… புத்தர்.

பயிற்சி—

1)  பகைமையை போக்க திருவேதாத்திரியம் கூறும் யுக்தி என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                             வளா்க அறிவுச் செல்வம்