சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 258

வாழ்க மனித அறிவு                     வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 258

21-10-2017 — சனி

மகிழ்ச்சி என்பது ஒரு நல்ல வங்கிக் கணக்கு, நல்ல சமையல்காரன், நல்ல ஜீரண சக்தி.

….. ரூஸோ.

பயிற்சி—
1) மகிழ்ச்சியை வங்கிக் கணக்கோடு ஒப்பிடுவதன் பொருள் என்ன?
2) இந்த வங்கிக்கணக்கை எப்போது எவ்வாறு துவங்குவது?
3) மகிழ்ச்சியை சமையல்காரனோடு ஒப்பிட்டுக் கூறுவது ஏன்?
4) மகிழ்ச்சியை ஜீரண சக்தியோடு ஒப்பிடுவதன் பொருள் என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                       வளா்க அறிவுச் செல்வம்