சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 257

வாழ்க மனித அறிவு                 வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 257

20-10-2017 — வெள்ளி

நீதிநெறியைப்போன்ற உயர்ந்த, தெய்வீகமான நற்பண்பு வேறொன்றும் கிடையாது. — எடிசன்.

பயிற்சி:–
1) நீதிநெறி என்றால் என்ன?
2) ஒழுக்கம் என்பது என்ன?
3) ஒழுக்க வாழ்வு எதற்கு ஒப்பாகும்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்