சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 254

வாழ்க மனித அறிவு                 வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 254

13-10-2017 — வெள்ளி

 

சூழ்நிலையை நன்கு தீர்மானிக்கத் தெரிந்தவனுக்கே அதிர்ஷ்டம் உதவும். — யுப்ரீடீஸ்

பயிற்சி—

1) அதிர்ஷ்டம் என்பதனை எந்த பொருளில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்?

2) சூழ்நிலை என்று அறிஞர் யுப்ரீடீஸ்  கூறுவது வேதாத்திரியத்தின் செயல்விளைவு தத்துவத்தோடு எவ்வாறு/எந்த இடத்தில் பொருந்துகிறது?

3) சூழ்நிலைகளைக் கண்டுபிடிக்கும் திறன் எல்லோருக்கும் சாத்தியமா?

4) இல்லையெனில் எவ்வாறு சாத்தியமாக்குவது?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்