சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 252

வாழ்க மனித அறிவு                                                                        வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 252

                                        03-02-2017 —வெள்ளி

தெளிந்த அறிவும், இடைவிடாத முயற்சியும் இருந்தால் வாழ்வில் சக்தியுண்டாகும்”

 . . .  மகான் மகா கவி பாரதியார்.

 பயிற்சி—

1)   சக்தி எதற்காக? உடல் இயக்கத்திற்காகவா?

2)   ‘வாழ்வில் சக்தி உண்டாகும்’ என்பதன் பொருள் என்ன?

3)   ‘தெளிந்த அறிவு’ என்பது என்ன?

4)  ‘இடைவிடாத முயற்சிக்கும்’ வாழ்வில் ‘சக்தி உண்டாவதற்கும்’ உள்ள தொடர்பு என்ன?

 வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                          வளா்க அறிவுச் செல்வம்

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                      வளர்க மனித அறிவு