சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 251

வாழ்க மனித அறிவு                                                                        வளர்க மனித அறிவு

lotusசிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 251

                                        28-01-2017 —சனி

தூய்மை, பொறுமை, விடாமுயற்சி ஆகிய மூன்றும் வெற்றிக்கு இன்றியமையாதவை?

                                                                                …..  சுவாமி விவேகானந்தர்.  

பயிற்சி— 

1)    தூய்மையும் எவ்வாறு வெற்றிக்கு இன்றியமையாததாக உள்ளது?

2)    தூய்மை வெற்றிக்கு இன்றியமையாதது என்பதால், சுவாமி விவேகானந்தர் கூறும் ‘வெற்றி’ என்பது குறிப்பிட்டு ‘ஒன்றைக்’ குறிக்கின்றதா?

3)    அல்லது எல்லா வெற்றிகளையுமே குறிப்பிடுகின்றாரா?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                வளா்க அறிவுச் செல்வம்