சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 250

வாழ்க மனித அறிவு                                                                        வளர்க மனித அறிவு

lotusசிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 250

                                        27-01-2017 —வெள்ளி

சிந்திக்காமல் பேச ஆரம்பிப்பது குறி பார்க்காமல் செலுத்தப்படும் அம்பைப் போன்றது.

                                                              . . .   பழமொழி.                 

 

பயிற்சி:

1) சிந்தித்துப் பேசுவதால் என்ன நிகழ்கின்றது?

2) சிந்தித்துப் பேசுவதால் என்ன பயன்கள்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                      வளர்க மனித அறிவு