சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 247

வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 247

14-01-2017 — சனி


‘ஞானம் என்றால் அறிவின் தெளிவு என்பது பொதுவான விளக்கம். அறிவையறிந்த தெளிவு என்பது சிறப்பான விளக்கம்’

                                                                    ….. வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.  

பயிற்சி—

1)   ‘ஞானம்’ என்பதற்கானப் பொருளை பொதுவான, சிறப்பான என்று ஏன் இரண்டுவிதமாகக் கூறுகிறார்?

2)   அறிவை அறிந்த தெளிவு என்றால் என்ன?