சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 246

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                           வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 246

13-01-2017  — வெள்ளி

‘தேடுதலும், உண்மையைக் கண்டுபிடிப்பதில் விடாமுயற்சியும், தெளிந்த அறிவும் உயர்ந்த     மனிதனை உருவாக்கும்.’

 

                                                       . . . உலகப்புகழ் விஞ்ஞானி ஐன்ஸ்டீன்.

பயிற்சி:

1)   என்ன கூறுகிறார் விஞ்ஞானி?

2)   ஆன்மீக சாதகர்களுக்கும் உலகப்புகழ் விஞ்ஞானி கூறும் அறிவுரை பொருந்துகின்றது அல்லவா?

3)   விஞ்ஞானி கூறும் தேடுதல், உண்மையைக் கண்டுபிடித்தல், தெளிந்த அறிவு என்பது ஆன்மீக சாதகர்களுக்கு என்ன பொருளாகின்றது?

 

        வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                 வளா்க அறிவுச் செல்வம்