சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 245

வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 245

07-01-2017 — சனி


ஏற்றிவைக்கும் ஒவ்வொரு விளக்கும் வெளிச்சத்தைத் தருவதுபோல் மனிதன் செய்யும் ஒவ்வொரு நற்செயலும் முன்னேற்றத்தைத் தரும்”

                                                          . . . அறிஞர் ரூஸோ


பயிற்சி:–

  1. முன்னேற்றம் என்று எதனைக் குறிப்பிடுகிறார் அறிஞர் ரூஸோ?
  2. எதில் முன்னேற்றம் வரும்?
  3. நற்செயல் செய்வதனை வலியுறுத்த அறிஞர் ரூஸோ கூறும் உவமானத்தைக் கவனிக்கவும்! சிந்திக்கவும்!
  4. அறிஞர் கூறுவது என்ன?
  5. சிந்திக்க அமுத மொழிப் பயிற்சிக்காக ஏற்கனவே நாம் எடுத்துக் கொண்ட அறிஞர் ரூஸோவின்  அறிவுரைகளை நினைவிற் கொண்டு வரவும்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                         வளா்க அறிவுச் செல்வம்