சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 242

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                           வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 242

 

30-12-2016 — வெள்ளி

“பித்தா! நீ எமனை மறந்தாய், இந்த உடல் நிச்சயம் அன்று, மாவில் உப்பு கலப்பது போல் சிறு மண்ணுடன் மண்ணாகிவிடும்.”

. . . அரவிந்தர்.

பயிற்சி—
1) என்ன கூறுகிறார் அரவிந்தர்?
2) இதனை வேறு சான்றோர்களின் கூற்றுடன் இணைத்து சிந்தனை செய்யலாமே!

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                    வளா்க அறிவுச் செல்வம்