சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 228

வாழ்க மனித அறிவு                 வளர்க மனித அறிவு

சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 228

lotus

05-11-2016 — சனி

உன்னுடைய செல்வம் உன்னுடன் வராது, அப்படியிருக்கும்போது அதில் ஆழ்ந்து    

போவானேன்?

 . . . குருநானக்

பயிற்சி:–
1) இந்த உண்மையைப் பற்றி வேறு அறிஞர்கள் எவ்வாறு கூறுகின்றனர்?
2) ‘பொருள்-செல்வம்’ பற்றி திருவள்ளுவர் என்ன கூறுகின்றார்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                      வளா்க அறிவுச் செல்வம்