சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 224

வாழ்க மனித அறிவு                வளர்க மனித அறிவு

22-10-2016—சனி

“தூய்மையான இன்பத்தை அறிந்தவர்கள் இறைவனை அறிந்தவர்களாவர்.”

. . . அரவிந்தர்.

பயிற்சி—
1) இன்பத்தில் தூய்மையானது என்பதால் தூய்மையற்றது உள்ளதா. அது என்ன?
2) தூய்மையான எண்ணம் என்பது என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்             வளா்க அறிவுச் செல்வம்