சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 223

வாழ்க மனித அறிவு                 வளர்க மனித அறிவு

 21-10-2016—வெள்ளி.

தன்னலத்தை ஒழிப்பதில்தான் உண்மையான மகிழ்ச்சி இருக்கின்றது. உன்னைத் தவிர யாராலும்  உன்னை மகிழ்விக்க முடியாது.

. . . சுவாமி விவேகானந்தர்.

பயிற்சி—
1) இது யாருக்கான இலக்கணமாக உள்ளது?
2) ‘உன்னைத் தவிர யாராலும் உன்னை மகிழ்விக்க முடியாது’. என்பதன் உட்பொருள் என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்              வளா்க அறிவுச் செல்வம்