சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 222

வாழ்க மனித அறிவு               வளர்க மனித அறிவு

15-10-2016 — சனி.

“கரு வளர வளர கருப்பையும் அகன்று தேவைக்கேற்ப விரிவடைகின்றது. இதுபோல் அறிவு வளர வளர அது செயல் புரிய ஏற்ற வாய்ப்பும் வசதிகளும் பெருகிக்கொண்டே இருக்கும்.

. . . வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

பயிற்சி:—
1) இவ்விரண்டு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் எதில் எவ்வாறு ஒத்திருக்கின்றது?
2) ‘அறிவு வளர வளர’ என்றால் என்ன பொருள்?
3) வாய்ப்பும், வசதியும் பெருகுவதை வைத்து என்ன செய்யலாம்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                   வளா்க அறிவுச் செல்வம்