சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 221

வாழ்க மனித அறிவு                      வளர்க மனித அறிவு

 

14-10-2016 — வெள்ளி.

‘நல்ல ஆலோசனைகளை விரும்பிக்கேட்டால் திறமைகள் அதிகரிக்கும்.’

. . . கபீர்.

பயிற்சி—
1) திறமைகள் அதிகரிப்பது நல்ல ஆலோசனைகளை விரும்பிக் கேட்டால் எவ்வாறு அதிகமாகின்றது?
2) விரும்பிக் கேட்டால்தான் திறமைகள் அதிகமாகுமா?
3) எந்த நியதியின் கீழ் இது நடைபெறுகின்றது?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்