சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 219

வாழ்க மனித அறிவு                    வளர்க மனித அறிவு

07-10-2016 — வெள்ளி.

“அமைதி என்பது ஆழமான புரிதலில் ஏற்படுவது”

. . .   உலகப் புகழ் விஞ்ஞானி ஐன்ஸ்டீன்.

பயிற்சி—
1) எதனை அமைதி என்கிறார் விஞ்ஞானி?
2) அமைதி பற்றி விஞ்ஞானி கூறுகின்றாரே!
3) ஆழமான புரிதல் என்பது என்ன?
4) அமைதி என்பதனை ஏன் புரிதலோடு இணைத்துக் கூறுகிறார்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                   வளா்க அறிவுச் செல்வம்