சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 216

வாழ்க மனித அறிவு            வளர்க மனித அறிவு

 24-09-2016 — சனி

பொதுவாக நல்லவராக இருக்காதீர்கள். நல்ல காரணங்களுக்காக நல்லவராக இருங்கள்.”

. . . ஹென்றி டேவிட் தோரே.

பயிற்சி— 1) இரண்டிற்கும் என்ன வித்தியாசம்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்               வளா்க அறிவுச் செல்வம்