சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 215

வாழ்க மனித அறிவு                வளர்க மனித அறிவு

 

23-09-2016 — வெள்ளி.

இறைவனே உலகம் என்ற நம்பிக்கை உறுதியாக உண்டானால் எல்லாப் பிரச்சனைகளும் ஒழிந்து  தீர்வு பெற்றுவிடுவீர்கள்.

. . . பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்.

பயிற்சி—
1) எவ்வாறு எல்லாப் பிரச்சனைகளும் ஒழிந்து தீர்வு கிடைக்கும்?
2) தன் பிரச்சனைக்கும் சமுதாயப் பிரச்சனைக்கும் தீர்வு கிடைக்குமா?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                      வளா்க அறிவுச் செல்வம்