சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 214

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

17-09-2016 — சனி

‘சுவர்களைக் கட்டாதீர்கள். பாலங்களைக் கட்டுங்கள்.’
                                                                                        . . . கன்பூசியஸ்

பயிற்சி—
1) என்ன கூறுகிறார் அறிஞர் கன்பூசியஸ்?
2) சுவரையும் பாலங்களையும் சுட்டிக்காட்டுகிறாரே!

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                   வளா்க அறிவுச் செல்வம்