சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 213

                         வாழ்க மனித அறிவு                வளர்க மனித அறிவு

 

16-09-2016 — வெள்ளி.

“திறந்துகொள்! தான், தனது என்று சொல்லும் சிற்றறையை! வெளியே வா! பழுக்கும் ஞானம்.”
                                               . . . வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

பயிற்சி—
1) இப் பொன்மொழியின் பொருள் என்ன?
2) ஞானத்திற்கும் ‘தான், தனது’ என்பதற்கும் உள்ளத் தொடர்பு என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம் வளா்க அறிவுச் செல்வம்