சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 209

வாழ்க மனித அறிவு         வளர்க மனித அறிவு

 

02-09-2016—வெள்ளி

‘நிலையான பாறையால் புயல்காற்றுக்கும்  அசையாமலிருக்க முடிவதுபோல்  ஞானிகள் புகழ்ச்சிக்கும், இகழ்ச்சிக்கும் அசைவதில்லை.

. . . புத்தரின் போதனைகள்.

பயிற்சி—
1) எது ஞானிகளை புகழ்ச்சிக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் அசையாமல் இருக்கச் செய்கின்றது?
2) புத்தர் கூறுவது ஞானிக்கு மட்டுமேவா பொருந்தும் ?
3) இந்நிலை அவசியமா வாழ்வில்?
4) மனவளக்கலையில் எது புகழ்ச்சிக்கும், இகழ்ச்சிக்கும் அசையாமல் இருக்கச் செய்கின்றது?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                 வளா்க அறிவுச் செல்வம்