சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 207

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                      வளர்க மனித அறிவு

   26-08-2016—வெள்ளி

 

“ஒருவரிடம் உள்ள அறியாமையே அவர் அனுபவிக்கும் கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் காரணமாக உள்ளது.

. . . பிளேட்டோ.

 

பயிற்சி—

1)   எந்த துன்பத்திற்கும் காரணம் அறியாமைதானா?

2)   துன்பத்திற்குப் பொதுப்படைக் காரணம் அறியாமைதானா?

3)   இது முற்றிலும் சரி என எடுத்துக் கொள்ள முடியுமா?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                 வளா்க அறிவுச் செல்வம்