சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 206

வாழ்க மனித அறிவு                        வளர்க மனித அறிவு

 

20-08-2016 — சனி

“ நம் செயல்களுக்காக நம் குழந்தைகள் பழியேற்றுத் தண்டிக்கப்படாதவாறு நாம் அனைவரும் வாழ வேண்டும்”

. . . ஆனந்தே உபிட்ஸ்

பயிற்சி—
1) என்ன கூறுகிறார் அறிஞர்?
2) ஏற்கனவே நாம் அறிந்திருந்தது உறுதிப்படுகின்றதா?
3) இந்தப் பொருளில் தமிழில் உள்ள ஆன்றோர் மொழி என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                   வளா்க அறிவுச் செல்வம்