சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 205

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

19-08-2016 — வெள்ளி

பாவத்திற்கு பல துணைகள் உண்டு. முக்கியமானது பொய்.

                                                                                                               . . . ஹோர்ம்ஸ்

பயிற்சி—
1) பொய் என்பது பாவத்தை ஏற்படுத்துமா?
2) எப்படி? பொய் சொல்வதற்கு அச்சப்படவேண்டுமா?
3) பொய் பற்றி புத்தர் என்ன கூறுகிறார்?
4) எதார்த்தத்தில் பொய் எந்த நிலையில் உள்ளது? காரணம் என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                      வளா்க அறிவுச் செல்வம்