சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 199

வாழ்க மனித அறிவு          வளர்க மனித அறிவு

                     29-07-2016—வெள்ளி

‘தன் குறை எது என கண்டுபிடித்தலே அறிவின் சிகரமாகும்’

….. இங்கிலாந்துப் பழமொழி.

பயிற்சி—
1) ‘இவ்வுண்மையை மகாத்மா காந்தி எவ்வாறு கூறி இருக்கிறார்?
2) மகரிஷி அவர்கள் எவ்வாறு கூறுகிறார்?
3) ஏன் தன்குறையை அறிவது, அறிவின் சிகரம் என்கிறது இங்கிலாந்துப் பழமொழி?
4) அறிவு அரூபமாயிற்றே! அறிவிற்கு சிகரம் உண்டா? பழமொழி கூறும் சிகரம் எது?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                 வளா்க அறிவுச் செல்வம்