சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 185

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

 10-06-2016 — வெள்ளி

”கடவுளை தன்னுள்ளே காணமுடியாதவனுக்கு கடவுள் இல்லை.”

. . . டால்ஸ்டாய்.

பயிற்சி—
1) ‘கடவுள் இல்லை’ என்பதன் மூலம் என்ன சொல்கிறார் டால்ஸ்டாய் அவர்கள்?
2) தன்னுள் கடவுளைக் காணமுடியாதவன் வேறு வழிகளில் கடவுளைக் காண முடியாதா?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                               வளா்க அறிவுச் செல்வம்