சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 183

வாழ்க மனித அறிவு              வளர்க மனித அறிவு

03-06-2016 — வெள்ளி

‘நான் யார் என்ற கேள்வியைக் கேளுங்கள். பதிலை உங்களுக்குள்ளே தேடுங்கள். பிறவியைத்
தவிர்க்கும் உபாயம் இதுவே.

 …. ஸ்ரீ ரமணர்

பயிற்சி—
1) பிறவியைத் தவிர்ப்பது என்றால் என்ன?
2) ‘நான் யார்?’ என்பதற்கான விடை எவ்வாறு பிறவியைத் தவிர்க்கச் செய்யும்?
3) இதில் உள்ள விஞ்ஞானம் என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளா்க அறிவுச் செல்வம்