சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 182

வாழ்க மனித அறிவு                           வளர்க மனித அறிவு

28-05-2016—சனி.

“.தெளிந்த அறிவும், இடைவிடாத முயற்சியும் இருந்தால் வாழ்வில் சக்தியுண்டாகும்.”

. . . மகான் மகா கவி பாரதியார்.

பயிற்சி—
1) சக்தி எதற்காக? உடல் இயக்கத்திற்காகவா?
2) ‘வாழ்வில் சக்தி உண்டாகும்’ என்பதன் பொருள் என்ன?
3) ‘தெளிந்த அறிவு’ என்பது என்ன?
4) ‘இடைவிடாத முயற்சிக்கும்’ வாழ்வில் ‘சக்தி உண்டாவதற்கும்’ உள்ள தொடர்பு என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                        வளா்க அறிவுச் செல்வம்.