சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 181

வாழ்க மனித அறிவு                                             வளர்க மனித அறிவு

27-05-2016—வெள்ளி

சிந்திக்காமல் பேச ஆரம்பிப்பது குறி பார்க்காமல் செலுத்தப்படும் அம்பைப் போன்றது.

. . . பழமொழி.

பயிற்சி— 1) சிந்தித்துப் பேசுவதால் என்ன நிகழ்கின்றது?

                     2) சிந்தித்துப் பேசுவதால் என்ன பயன்கள்?
.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                               வளா்க அறிவுச் செல்வம்