சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 174

வாழ்க மனித அறிவு                வளர்க மனித அறிவு

 30-04-2016—சனி

கடவுளின் நாடக அரங்கம் என்று இந்த உலகை ஏற்றுக் கொள். நாயகனாகிய இறைவனின் முகமூடியாக இருந்து உனக்குள் அவனை இயங்கவிடு.

. . . ஸ்ரீ அரவிந்தர்.

பயிற்சி:
1) உலகம் எவ்வாறு கடவுளின் நாடக அரங்கமாகின்றது?
2) ‘இறைவனின் முகமூடி’ என்பதன் உட்பொருள் என்ன?
3) உனக்குள் அவனை இயங்கவிடு என்பது மனவளக்கலைஞர்களுக்கு எவ்வாறு விளங்குகின்றது?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்              வளா்க அறிவுச் செல்வம்